પ્રદર્શન

2002 Shanghai International Valve Fair

2002 શાંઘાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વાલ્વ મેળો

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

2018 ઓસાકા મશીનરી પ્રદર્શન, જાપાન

2018 German wire and tube Exhibition

2018 જર્મન વાયર અને ટ્યુબ પ્રદર્શન

2016 Canton Fair

2016 કેન્ટન ફેર

Photo of German customers in 2018

2018 માં જર્મન ગ્રાહકોનો ફોટો

2002 Shanghai International Valve Fair

2002 શાંઘાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વાલ્વ મેળો

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

2018 ઓસાકા મશીનરી પ્રદર્શન, જાપાન

2018 German wire and tube Exhibition

2018 જર્મન વાયર અને ટ્યુબ પ્રદર્શન

2016-Canton-Fair-

2016 કેન્ટન ફેર

Photo of German customers in 2018

2018 માં જર્મન ગ્રાહકોનો ફોટો